Tietosuoja

Henkilötiedot käsitellään EU GDPR asetuksen 2016/679, sekä kansallisen Tietosuojalaki 1050/2018 mukaisesti.